Flexuousclassical example sentences

Flexuousclassical

Synonyms

"Flexuousclassical" Example Sentences

1. Flexuous definition: winding or waveringOrigin of flexuousclassical Latin flexuosus from flexus: see flex

Recently Searched

  › Cellars [ˈselər]
  › Thermochemistry [ˌTHərmōˈkeməstrē]
  › Sustainable [səˈstānəb(ə)l]
  › Carcass [ˈkärkəs]
  › Admitted [ədˈmit]
  › Kajarik
  › Daltonism [ˈdôlt(ə)nˌizəm]
  › Rearrangers
  › Fungus [ˈfəNGɡəs]
  › Matrimoniale
  › Captainlike
  › Zootomical
  › Scavenger [ˈskavənjər]
  › Unutilized [ˌənˈyo͞odlˌīzdˌənˈyo͞odəˌlīzd]
  › Candidats
  › Reddishbrown
  › Professorially [ˌpräfəˈsôrēəlē]
  › Beeper [ˈbēpər]
  › Jerking [jərk]
  › Anthropoid [ˈanTHrəˌpoid]
  › Calculating [ˈkalkyəˌlādiNG]
  › Dingdonged [ˈdiNGdôNG]