Lactigerous example sentences

Lactigerous

[ˌlakˈtif(ə)rəs]

ADJECTIVE
anatomy

Synonyms

Feedback, Legal,

"Lactigerous" Example Sentences

1. lactigerous definition at D, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Look it up now!
2. Lactigerous: ( lak-tif'ĕr-ŭs ) Yielding milk. Synonym(s): lactigerous . [ lacti- + L. fero, to bear]

Recently Searched

  › Lactigerous [ˌlakˈtif(ə)rəs]
  › Minimalist [ˈminəmələst]
  › Utilitys [yo͞oˈtilədē]
  › Grandaddy [ˈɡranˌdadē]
  › Ezekiel [əˈzēkēəl]
  › Subsidings [səbˈsīd]
  › Unendurable [ˌənənˈd(y)o͝orəb(ə)l]
  › Filigreed [ˈfiləˌɡrēd]
  › Alehouses [ˈālˌhous]
  › Chords [kôrd]
  › Often [ˈôf(t)ənˈäf(t)ən]
  › Plane [plān]
  › Feller [ˈfelər]
  › Unscrupulousness [ˌənˈskro͞opyələsnəs]
  › Masterfully [ˈmastərfəlē]
  › Gelboard
  › Guillotineverb [ˈɡiləˌtēnˈɡēəˌtēn]
  › Nadeg
  › Cafeterias [ˌkafəˈtirēə]
  › Abdomen [ˈabdəmənabˈdōmən]
  › Hookahs [ˈho͝okə]
  › Recommends [ˌrekəˈmend]